دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری

تازه ترین نوشته ها

خودشناسی

اکنون به شما می گویم که مرا گم کنید و خود را بیابید و تنها آنگاه که همگی مرا انکار کردید، نزد شما باز خواهم آمد.((نیچه))آنچه هستی باش.((نیچه)) اگر دانسته می‌خواهید کمتر از آنچه هستید باشید، پس بدانید که باقی زندگی‌تان را در اندوه ژرفی به سر خواهید برد و …

بیشتر بخوانید...