دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری

راز و رازداری

چگونه انتظار دارید که به اسرار جهان پی ببریم و چیزی بفهمیم، در صورتی که هنوز نتوانسته ایم دریابیم که فهمیدن یعنی چه؟((؟))

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه و صدفهای زیبا بازی می کند، اما بی خبر از آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بیکران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار بزرگ و شگفت انگیزی نهفته است.((آیزاک نیوتن))

راز اینکه سخنان کمتر کسی بر دل می نشیند این است که هر کس به آنچه خود می خواهد بگوید بیشتر می اندیشد تا به آنچه دیگران می گویند.((لارشفوکولد))

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مکن.((بنجامین فرانکلین))

خطرناکترین دوست ما عزیزترین دوست ماست؛ زیرا رازهای ما با اوست.((؟))

کسی که می خواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد، پنهان کند.((گوته))

از نزدیکی با کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست، بپرهیز.((افلاطون))

مشورت با هزار کس کن و راز خود به یکی مگو.((دهخدا ))

اسرار شخص، حال زندانیان را دارد که چون رها شوند، تسلط بر آنها غیر ممکن است.((آرتور شوپنهاور))

اگر خواهی رازت به جای خود ماند، راز نگهدار باش.((؟))

به دوست خود راز دل مگو که او نیز به دوست خود گوید.((؟))

اگر اسرار خود را به زن لال هم بسپاری، فاش می شود.((مثل انگلیسی))

راز تو برده توست، ولی وقتی که آن را فاش کردی تو برده رازت هستی.((؟))

رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون.((؟))

هر چیز را که نگهبان بیشتر بود استوارتر گردد، مگر راز که نگهدار آن هر چه زیادتر باشد آشکارتر گردد.((افلاطون))

هر کس که به راز دیگران آگاه گشت، اگر آن راز را بگشاید مانند آن است که به خیانت و فساد آلوده شده است.((؟))

زنان به خوبی مردان می توانند اسرار را حفظ کنند، ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند.((داستایوسکی))

کلید رازهای بزرگ در ژرفای کمی نیست.((ارد بزرگ))

انسان بزرگتر از یک جهان و بزرگتر از مجموعه جهان هاست. در اتحاد جان با تن، رازی بیش از راز آفرینش جهان نهفته است.((هنری گیلر))

در هر سرنوشتی، راز و اندیشه ای نهفته است.((ُارد بزرگ))

یکی از بزرگترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید چگونه آرمانها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدایید و همواره آرزویی کنید که صادقانه می خواهید، نه آنچه که فکر می کنید شاید بتوان به دست آورد.((کاترین پاندر))

کسی که می ماند و نمی پرد، به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است.((اُرد بزرگ))

عشق رمز بزرگی است.((افلاطون))

راز شاد زیستن در دوست داشتن است.((جی دونالد والترز))

راز شادی در مهر ورزیدن است.((جی دونالد والتر))

رمز و اساس کار، دانستن تفاوت بین حرکت و جهت است.((؟))

زندگی یک معما نیست، یک راز است. می توان پاسخی برای معما یافت، اما راز به گونه ای است که هرگز نمی توان پاسخی بر آن یافت.((اشو))

رمز کامیابی در این است که بر توانایی های خود تکیه کنید و آنها را بپرورانید.((جان ماکسول))

رمز برخورداری از نگرش خوب، داشتن شوق به تغییر است.((جان ماکسول))

راز بدبختی و بیچارگی ما اوقات فراغتمان است که آن را با فکر کردن در مورد خوشبختی و بدبختی می گذرانیم.((جرج برنارد شاو))

زندگی و وجود ما سراسر راز و معما است که ما قادر به درک و فهم آن نیستیم.((دیل کارنگی))

آدمی برای این خلق نشده که به رموز عالم حیات پی ببرد، بلکه برای زندگی کردن در آن خلق شده است.((سانتا هانا))

رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است.((بنجامین دیزرائیلی))

بیش از هر چیز دیگری، آمادگی، رمز و راز پیروزی است.((هنری فورد))

قلب شما در سکوت و آرامش به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد، اما گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید، بشنوند.((جبران خلیل جبران))

دقت و تمرکز، رموز عملکرد عالی هستند.((برایان تریسی))

گناه افشا شدن یک راز به گردن کسی است که اولین بار آن را به دیگری سپرده است.((کنکور))

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.((سقراط))

راز قدرت حقیقی در این است : با تمرینِ مداوم یاد بگیرید که چگونه توانایی های خود را هدر ندهید و در هر لحظه آنها را بر یک نقطه متمرکز کنید.((جیمز آلن))

انجام کاری که براستی از آن لذت می برید رمز عملکرد عالی است.((برایان تریسی))

من سادگی را شعار خود کرده ام؛ موسیقی نباید مانند دانش های اسرار آمیز باشد.((تاملن))

تا راز این نکته را درنیابی که: “بمیر تا زنده شوی”، میهمان گمنامی در سرزمین ظلمت بیش نخواهی بود.((گوته))

گاه خاموشی، بهتر از سخن، از راز دل خبر می دهد.((گوته))

راز اضطراب و اندوه مدام در به زبان آوردن همه چیز است.((آرتور شوپنهاور))

رازی را که نهان خواهی، با کس در میان منه.((سعدی))

رمز فراوانیِ نعمت، تمرکز نکردن بر آن چیزی است که نیستی. اندیشه هایت را به سمتی سوق بده که تمام آنچه را هستی و باید باشی، درک کند.((وین دایر))

رمز سعادت در انجام آرزوها نیست، بلکه در آرزو برای انجام چیزهایی است که باید صورت گیرد.((جیمز.ام باری))

در هر سرنوشتی، رازی مهم فرو نهفته است.((ارد بزرگ))

دیروز تاریخ است، فردا راز است، امروز یک هدیه است.((دالایی لاما))

هر بدی می توانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر رازی داری با دوستت در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد.((سعدی))

رؤیا تنها یک ارتباط ( شاید یک ارتباط رمزی ) نیست، بلکه یک کوشش زیبایی شناسی و یک بازی قوه ی تخیل است و این بازی به خودی خود دارای ارزش است.((میلان کوندرا))

راز خوشبختی در این است که کاری را که ناگزیر از انجام آن هستید دوست بدارید.((هاکسلی))

ادبیات، راز پنهانی تمدن و شعر، راز پوشیده ی آرزوها است.((ویکتور هوگو))

نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچ کدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند.((لودویگ وان بتهوون))

خواندن کتابهای خوب، تفکر در راز آفرینش، همنشینی با دوستان و گردش در طبیعت برای خوشبختی ما کافی است.((جان راسکین))

راز زندگی این است که بفهمیم هر روز، یک معجزه است.((پائولو کوئیلو))

حافظه، آفریده ای هوس باز و خودکامه است. هرگز نمی توانید بگویید که از کرانه ی دریای زندگی چه سنگ ریزه ای را بر می گیرد و در گنجینه ی خود نگاه می دارد یا کدام گل ناشناخته ای را از مزرعه می چیند و به عنوان رمز اندیشه هایی که در اعماق قرار گرفته اند و روزی اشک به چشم می آورند نگاه می دارد و با این همه شک ندارم که مهمترین چیزها آنها هستند که بهتر به یاد می آیند.((هنری وان رایک))

شکنجه ها عشق به شما روا می دارد تا به رازی که در دلهایتان نهفته است پی برید و بدین وسیله جزیی از حیات باشید.((جبران خلیل جبران))

رمز پیروزی در دانش و توانمندی نهفته است، نه در بخت و اقبال.((مایکل همر))

کشف فرصت ها رمز اصلی موفقیت مدیران و سازمانها به شمار می رود؛ زیرا با بهره گیری از فرصتها نتایج سودمندی به دست می آید، در حالی که با حل مسئله فقط وضعیت به شکل عادی باز می گردد.((پیتر دراکر))

راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده ی خود را به وظایف کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند، بشکنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید.((مارک تواین))

راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسائل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم.((هنری فورد))

راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید.((مارک تواین))

بالاترین رمز کامیابی اینست که انسان چیزی بگوید و کاری بکند و چیزی را بخواهد که دیگران معمولاً آنرا نمی گویند و نمی کنند و نمی خواهند، یا در گفتن و کردن و خواستن آن تردید دارند.((سعید نفیسی))

راز موفقیت در زندگی را تنها افرادی آموخته اند که در زندگی موفق شده اند.((جان کولینز))

قبل از هر چیز دیگر، آماده شدن راز موفقیت است.((هنری فورد))

رمز پیروزی، اراده است.((روبرتسون))

راز موفقیت این است : هدف را بی وقفه دنبال کنید.((آنا پاولو فا))

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید؛ ابتدا عهد و پیمان می گیرد، سپس راز می گوید.((فردوسی))

مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش؛ رمز زندگی همین است.((مولیر))

راز اندوختن خرد، یکرنگی و بخشش است.((اُرد بزرگ))

راز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید برای یک آینده مبهم، زمان حال را بر خود تلخ کرد.((ژان داوید))

هیچ چیز عوض نمی شود! شما دیدتان را عوض کنید؛ رمز کار این است.((کالوس کاستاندا))

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم.((سولون))

نمی توان امید داشت که آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند.((اُرد بزرگ))

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است. نکته فراموش شده جهان اندیشه، تعریف درست این حالتها است.((اُرد بزرگ))

راز خوشبختی در این است که بدانید دیگران دلیل خوشبختی شما هستند.((لرد تنیسون))

راز برتری، بزرگی، افتخار و شهرت در خدمت به دیگران است.((برایان تریسی))

راز شاد زیستن، دوست داشتن چیزی است که انجام می دهید.((آندره میتوس))

زندگی رازی بی پایان است، از این رو کسانی که از دانش سرشار هستند، از زندگی محرومند.((اشو))

موسیقی نیروی حیات بخشی است که به گونه ای اسرار آمیز، خاطره های فراموش شده دورترین روزهای زندگی را در قلبها بیدار می کند.((چارلز رابرت داروین))

راز زندگی در بخشش است؛ سخاوت به زندگی انسان معنا می بخشد.((آنتونی رابینز))

افراد قوی، رمز نفوذ در دیگران را می دانند.((آنتونی رابینز))

پی بردن به اسرار اتم برای من آسانتر از درک مکنونات [ =نهان داشته های ] یک زن است.((آلبرت انیشتین))

دلهایتان اسرار روزها و شبها را در سکون و آرامش می‌شناسند.((جبران خلیل جبران))

راز معنوی زمانه، آگاه بودن از کاری است که هم اکنون انجام می‌دهید.((ورنون هوارد))

همه ی تردیدها و بلاتکلیفی‌ها، فراخوان ویژه‌ی زندگی برای ورود به هر چیز تازه‌ی پر رمز و راز است.((گای فینلی))

شما یک ستاره را به دو دلیل می‌نگرید: برای آنکه درخشان است و برای آنکه نفوذناپذیر است. نزدیک به خود درخشندگی‌ای دلنوازتر و رازی بزر‌تر دارید و آن، زن است.((ویکتور هوگو))

چه موهبت بزرگی است، داشتن یک دوست با قلبی رازدار؛ چرا که می‌توانید با خیال آسوده، همه‌ی اسرار خود را در قلب او دفن کنید.((سنکا))

راز شادمانی در انجام دادن کاری نیست که شخص دوست دارد، بلکه در دوست داشتن آن کاری است که انجام می‌دهد.((جی . ام . بری))

راز شادمانی در این است: بگذارید دلبستگی‌های شما تا حد امکان گسترده باشند. بگذارید واکنش‌هایتان نسبت به چیزها و اشخاصی که به آنها دلبستگی دارید، به جای دشمنانه بودن، تا حد امکان دوستانه باشد.((برتراند راسل))

راز شادمانی در این است: هنگامی که دیگران بر دشواریهای خود می‌افزایند، شما فراوانی‌هایی را که در دست دارید برشمارید.((ویلیام پن))

با طبیعت همگام باشید، زیرا راز او بردباری و شکیبایی است.((رالف والدو امرسون))

مردم هر زمان می اندیشند که می توانند کاری را انجام دهند، به راستی فوق العاده می شوند. زمانی که خود را باور می کنند، نخستین راز کامیابی را به دست می آورند.((نورمن وینسنت پیل))

ایمان، دانستن راز جهان هستی نیست، بلکه باور پابرجا به این امر است: رازی وجود دارد که باشکوه تر از ما است.((خاخام دیوید ولپ))

رمز و راز دستیابی به دارایی و فراوانی، آن است که ذهن را بر آنچه ندارید، متمرکز نکنید و از هر فرصتی برای شکرگزاری و سپاسداری از آنچه که دارید بهره گیرید.((وین دایر))

رمز کامیابی، داشتن پشتکار و دلیری، با وجود ناکامی ها است.((زیگ زیگلار))

دنیا پر از شادی است، اگر، هر چه پیش آید انسان بپذیرد. تنها راز کامیابی در این است که انسان چشم داشت زیادی نداشته باشد.((جین وبستر))

رمز تصمیم گیری های بهتر این است که باور کنم سزاوار وضعیت بهتری هستم و سپس برپایه ی این باور، عمل کنم.((اسپنسر جانسون))

راز کامیابی این است که آنچه را انجام می دهید، برای دیگران جالب توجه کنید. خود، دوستدار باشید، دیگران نیز دوستدار خواهند شد.((فلورانس اسکاول شین))

کامیابی، راز نیست، نظام [ =سامانه ] است.((فلورانس اسکاول شین))

چه بسا انسان، کسی را از کُنه قلب دوست بدارد، ولی از درک رازهای درونی وی درمانده باشد و به راستی نمی داند شریک زندگی و یار دلبند او چه می خواهد.((جک کانفیلد))

راز کامیابی، پرسیدن و خواستن است.((جک کانفیلد))

شما ناگزیر از خواستن هستید. خواستن و پرسیدن، یکی از نیرومندترین رازهای کامیابی و خوشبختی است که تاکنون نسبت بدان کوتاهی شده است.((پرسی راس))

اگر بتوانید خودتان را باور کنید، بزرگترین راز زندگی را آموخته اید.((پیتر مک ویلیام))

آرام ساختن ذهن و توان دور کردنِ پریشانی ها و نگرانی ها از آن، هنری است که چه بسا رمز انرژی بالای انسان های بزرگ بوده است.((جی.ای.هدفیلد))

راز استادکاری در این است که هنرمند از واسطه ی هنریش تا حد امکان بهره برداری کند و آن را به زیر فرمان و خدمت اراده ی خود درآورد، بدون اینکه اراده ی واسطه ی هنری را به کرداری برخلاف طبیعت اش وادار ساخته باشد.((اریک نیوتن))

در رازداری، مسرت و سرور ویژه ی خودش نهفته است.((آندره موروا))

بزرگترین رمز خسته نشدن، طبیعی بودن است.((آندره موروا))

رازداری نقشی است که حاضر جوابی و دانایی ویژه ی خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگیز و شعف [ =شادمانی ] آمیز است.((آندره موروا))

سر و راز، روح کارها است.((ریشیلیو))

راز اینکه انسان را دوست بدارند، این است که او دوست بدارد.((آندره موروا))

رمز پاس داشتن چابکی و نرمی و ظرافت آن است که انسان هیچ گاه ورزش را ترک نکند.((آندره موروا))

درک احساس یک راز دشوار است. مثل اینکه کسی ناظر کشتاری باشد و همزمان به درگیری های بی اهمیت اجتماعی بیندیشد، یا هنگام تماشای سنگی کوچک بر سطح خیابان، هیچ تصویری جز هستی خود را دامن نزند.((فرناندو پسوا))

اگر انسانها بخواهند درباره ی اسرار زندگی کاوش کنند، اگر می توانستند هزاران پیچیدگی را احساس کنند که جزء جزء رفتار روان را گوش می ایستد، هرگز رفتاری پیشه نمی کردند و حتا دیگر نمی زیستند.((فرناندو پسوا))

در نثر، لطافت لرزانی وجود دارد که بازیگری بزرگ با آن کلمه را در ماده ی هماهنگ اندامش به راز غیر قابل درک آفریدگان مبدل می کند.((فرناندو پسوا))

اکنون راز پرورانیدن برترین کسان را در می یابم، باید که در هوای آزاد نشو و نما کرد و با زمین خورد و خفت.((والت ویتمن))

شاد بودن، رمز و رازی دارد و این راز، قدرشناسی [ =سپاسداری ] است؛ این راز، سپاسگزاری است؛ این راز، شمردن روزی هایتان است.((دیوید لئونارت))

خردمند، استوارانه سکوت می‌کند و می‌تواند دنیایی رمز و راز را نزد خود نگاه دارد. گنجایش و منش چنین افرادی ستودنی است.((بالتازار گراسیان مورالس))

دیوانه‌وار عاشق شوید؛ این همان راز زندگی است.((ری برادبری))

درباره ی دکتر زندگی

خانواده، عشق، تحول، موفقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *